Aan welke criteria dienen aanvragen te voldoen?
De Noordenveldse Uitdaging (NU) bemiddelt in de 3 M’s:
Materialen (bijvoorbeeld: meubels, spullen, cadeautjes)
Menskracht (bijvoorbeeld: extra handen, kennis en kunde, creativiteit)
Middelen.
Maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, cultuur, sport, recreatie en welzijn kunnen via het aanvraagformulier op de site een verzoek indienen.
Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij activiteiten, zoals voor een speciale avond of project.
De vragen worden voorgelegd aan de zgn. Matchgroep. Bekeken wordt of het project voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een maatschappelijke, niet commerciële organisatie (stichting, vereniging, buurtorganisatie, burgerinitiatief).
 • Het project levert een bijdrage aan verbetering van de leefkwaliteit in Noordenveld. In het bijzonder voor díe mensen die het netwerk en/of de mogelijkheid niet of nauwelijks hebben dit zelf te organiseren via de ‘reguliere’ weg.
 • De organisatie heeft zelf geen of onvoldoende mogelijkheden (eigen inzet, financiële middelen) om de aanvraag zelf te realiseren.
 • De matchgroep toetst zelf of er voldoende draagvlak is voor de aanvraag.
 • De aanvraag voldoet aan regionaal ‘noaberschap’ (omzien naar elkaar).
 • De Noordenveldse Uitdaging helpt in natura. Aanvragen die puur financieel van aard zijn worden niet in behandeling genomen.
 • De aanvraag heeft geen betrekking op religieuze of politieke activiteiten/doeleinden.
 • De aanvragende partij kan duidelijk aangeven welke stappen zelf al ondernomen zijn om tot realisering van de aanvraag te komen.
 • Er is sprake van wederkerigheid: er kan een tegenprestatie gevraagd worden naar rato van de mogelijkheden van de aanvrager.
 • De aanvrager is in staat om voldoende medewerking te verlenen aan uitvoering van de match.

Als de aanvraag wordt geaccepteerd, zoeken wij bedrijven die wij uitdagen ondersteuning te bieden aan het project. Dit is geen garantie voor het kunnen honoreren van de vraag, wel de belofte dat we ons zullen inspannen om de uitdaging tot een goed einde te brengen.

De procedure

 • Aanvragen worden via de website ingediend bij de Noordenveldse Uitdaging
 • Wanneer er meer informatie nodig lijkt te zijn, wordt hierover contact gezocht met de aanvrager.
 • Aan de hand van de criteria wordt de aanvraag getoetst

Er zijn dan drie opties:

 1. Het project wordt geaccepteerd
 2. Er blijkt meer informatie nodig alvorens verder te kunnen
 3. Het project wordt op grond van argumenten afgewezen  (n.b. er is geen beroepsmogelijkheid)

In alle gevallen ontvangt de aanvrager per e-mail bericht over de stand van zaken met betrekking tot de projectaanvraag.

Mocht meer informatie willen ontvangen of wilt u deelnemen aan de Noordenveldse Uitdaging, dan kunt u contact met ons opnemen, info@noordenveldseuitdaging.nl .